Chủ đầu tư KN Paradise mang đến cho khách hàng hình thức thanh toán hết sức linh hoạt nhằm giúp cho khách hàng có cơ hội được sử hữu dự án trong mơ như:

  • Khách hàng đạt chỗ dự án khoảng 50-100 triệu đồng có hoàn lại trong khoảng thời gian từ 18-06-2018 đến 04-08-2018;
  • Khách hàng chuyển cọc từ 50-100 triệu đồng không hoàn lại trong khoảng thời gian từ 05-08-2018;
  • Kí hợp đồng 25 giá trị sản phẩm sau 7 ngày chuyển cọc
  • Khách hàng tiếp tục thanh toán theo tiến độ trên hợp đồng từ 1-1,5 năm.